Statut Liturgicznej Służby Ołtarza przy parafii „Świętego Krzyża” w Poznaniu - Górczyn

I. Uwagi Ogólne
1. Ministranci i lektorzy służący przy ołtarzu, powinni być w stanie łaski uświęcającej, aby móc zawsze przyjąć Pana Jezusa do swego serca.
2. W kościele, który jest miejscem świętym, w czasie Mszy św. i poza nią obowiązuje postawa pełna czci i szacunku.

II. Władze Koła Ministranckiego
1. Na czele Koła Ministrantów stoi Prezes, który jest w stałym kontakcie z księdzem Opiekunem.
2. Prezesa wybiera całe grono ministrantów na jednej z wrześniowych zbiórek zgodnie z ustaloną procedurą, chyba że inaczej postanowi ks. Opiekun.
3. Do współpracy Prezes dobiera sobie Wiceprezesa(ów).
4. Wiceprezes(i) pełni(ą) funkcję zastępcy prezesa w czasie jego nieobecności i prowadzą powierzone im zadania.

III Modlitwa przed i po służeniu
1. Ministranci i lektorzy ustawiają się do służenia minimum 3 minut przed Mszą świętą lub nabożeństwem.
2. Nawet wtedy, gdy jeszcze nie ma kapłana, ministranci i lektorzy sami odmawiają modlitwę przed służeniem, rozpoczynając ją znakiem krzyża. Prowadzi ją Prezes, Wiceprezes, bądź najstarszy lektor lub ministrant. Po modlitwie następuje cisza w oczekiwaniu na rozpoczęcie się Mszy św. albo nabożeństwa.
3. Po Mszy świętej ministranci i lektorzy wraz z Celebransem odmawiają modlitwę po służeniu, kończąc ją znakiem krzyża.

IV Służba liturgiczna
1. Służba liturgiczna odbywa się wg wyznaczonego grafiku. Szczegóły znajdują się na tablicy ogłoszeń.
2. Prezes, Wiceprezes(i) lub najstarszy ministrant wyznaczają funkcje liturgiczne.
3. Ministranci i lektorzy przychodzą do służenia minimum 15 minut przed Mszą świętą lub nabożeństwem.
4. Ministranci przy ołtarzu mają zawsze złożone ręce, nie rozglądają się i nie rozmawiają.
5. Ministranci zobowiązani są do obowiązkowego służenia minimum raz w tygodniu oraz do przychodzenia na wyznaczoną grafikiem Mszę świętą niedzielną.
6. Wszystkie funkcje na Mszach świętych wykonują ministranci.W niedzielę lekcje czytają lektorzy, a w tygodniu również kandydaci na lektorów.
7. Liturgiczna Służba Ołtarza sumiennie zapoznaje się z grafikiem służenia codziennego i niedzielnego, który obowiązuje od września do czerwca. W miesiącach wakacyjnych ministranci i lektorzy pozostający w domach przychodzą służyć jak najczęściej.
8. Miejscem gdzie ubieramy komże i alby jest zakrystia.

V Podział i stroje poszczególnych grup ministranckich
1. Strój ministranta i lektora powinien być zawsze czysty i wyprasowany.
2. Kandydaci na ministranta:
 Przyjmowanie kandydatów na ministranta odbywa się poprzez zgłoszenie się do opiekuna ministrantów
 Kandydat na ministranta zostaje aspirantem po upływie trzech miesięcy  Kandydaci na ministranta mogą pobrać komżę parafialną od księdza opiekuna.
3. Aspiranci:
 Aspirant zostaje promowany na ministranta po upływie roku
 Ubiorem aspiranta jest komża
4. Ministrant:
 Ministrant może zostać promowany na lektora parafialnego gdy osiągnie wiek 12 lat.
 Ubiorem ministranta jest komża i kołnierz w odpowiednim do dnia kolorze liturgicznym albo alba jeśli taką ministrant posiada.
 Ministrant zostaje przydzielony do jednej z 4-ech funkcji liturgicznych:
a. Ministrant światła (akolita)
b. Choralista (dzwonki lub gong)
c. Ministrant księgi (ustawianie mikrofonu lub mszału na ołtarzu)
d. Ministrant ołtarza (rozkładanie kielicha, lavabo itd.)
5. Kandydat na lektora:
 Kandydatem na lektora może zostać ministrant w wieku 10 lat.
 W wyjątkowych sytuacjach młodszy ministrant może zostać kandydatem na lektora  Ubiorem kandydata na lektora powinna być alba i cingulum
6. Lektor:
 Ubiorem lektora jest alba i cingulum
7. Stroje zabieramy do domu przynosząc je na każdą Mszę i nabożeństwo dbając jednocześnie o ich wygląd.

VI Kary i nagrody
1. Wobec ministranta, który będzie lekceważył sobie swoje obowiązki ministranckie będą wyciągane konsekwencje:
a) Ostrzeżenie od Opiekuna
b) Rozmowa z Opiekunem
c) Rozmowa z Rodzicami
d) Zawieszenie z funkcji ministranta (czas określany przez Opiekuna)
e) Wydalenie z grona ministrantów
2. Te same zasady, co w punkcie 1., dotyczą także tych ministrantów, którzy poprzez swoją postawę poza służeniem i zbiórkami będą przynosili wstyd gronu ministranckiemu (kradzieże, palenie papierosów, picie alkoholu, stosowanie używek itp.)
3. Na kolędę będą chodzili tylko ministranci, którzy sumiennie wykonują swoje obowiązki i nie będą zagrożeni ocenami niedostatecznymi w szkole. Na rozdział kolęd wpływać będą całoroczne statystyki dyżurów i postawa w i poza kościołem.
4. Co pewien czas, wśród wyróżniających się ministrantów, będą przyznawane nagrody przez opiekuna ministrantów.

VII Procedura wyboru Prezesa Ministrantów
1. Kandydatem na Prezesa Ministrantów może zostać każdy ministrant, bądź lektor, który ukończył szkołę ponad podstawową i został zatwierdzony przez Opiekuna.
2. Wybory Prezesa Ministrantów sa:
 Tajne
 Powszechne
 Równe
 Bezpośrednie
3. Za liczenie głosów odpowiedzialna jest komisja złożona z czterech wybranych przez Opiekuna ministrantów.
4. Kworum podczas głosowania nad wyborem wynosi połowę liczby ministrantów znajdujących się na liście w dniu głosowania.
5. Zwycięzcą zostaje ministrant, który otrzyma 50% + 1 głosów
6. Wybór nowego Prezesa Ministrantów zatwierdza Opiekun.

VIII Punktacja
1. Służenie obowiązkowe +1 punkt
2. Nieobecność na służeniu obowiązkowym (nieusprawiedliwiona) -3 punkty
3. Służenie nadobowiązkowe +2 punkty
4. Punktacja będzie ogłaszana co miesiąc (od września do czerwca), a także na koniec każdego roku (w czerwcu punktacja roczna)
5. W wakacje punktacja za każdą mszę w tygodniu wynosi +2 punkt
6. Zbiórki ministranckie +3 / -5
7. Eucharystia niedzielna +5 / -10
8. Skupienia, czuwania, nabożeństwa ( punktacja określana przez Zarząd Koła Ministranckiego)

IX Załączniki
Do obowiązującego statutu dołączony może zostać załącznik, regulujący bądź rozszerzający poszczególne punkty statutu.

X Poprawki
Statut może ulegać zmianie podczas zbiórek ministranckich, zatwierdzony musi być przez Ks. Opiekuna

Udostępnij

Msze Św. i nabożeństwa

Msze Święte

Poniedziałek:8:0018:30
Wtorek:8:0018:30
Środa:8:0018:30
Czwartek:8:0018:30
Piątek:8:0018:30
Sobota:8:0018:30
Niedziela:8:00 9:30 11:00 12:30 15:00 18:30

Niedzielne specjalne Msze Św.
godz. 11:00 z udziałem dzieci
godz. 18:30 akademicka

więcej


Nabożeństwa po Mszach Świętych

Poniedziałek:
Wtorek:8:0018:00
Środa:
Czwartek:
Piątek:8:0018:30
Sobota:8:00
Niedziela:

Adoracja Najświętszego Sakramentu
Pon-Sob 8:30 - 18:30

więcej


Spowiedź Święta

w dni powszednie 30 minut przed każdą Mszą Świętą

więcej


Telewizja LUMEN

telewizja-lumen